MİRAS HUKUKU

 
Giriş
 
Vefat eden kişinin; genellikle eşine ve altsoyuna, istisnai olarak da eşine ve üstsoyuna intikal eden malvarlığı unsurlarını ve intikalin yapılmasını konu edinen disiplindir. Miras Hukuku, toplumumuzda aile bağlarını zedeleyen uyuşmazlıkları çözmeye çalışır. Üzülerek tecrübe edilmektedir ki, vefat edenin vefatından önce gerçekleştirdiği birtakım eylem veya işlemler; bazı mirasçıların haklarını zedeleyebilmektedir. Bu gibi durumlar mirasçıların, diğer mirasçılar ile aile bağlarının zayıflamasına, ilişkilerin bozulmasına sebebiyet verebilmektedir. Ne var ki Miras Hukuku kişilerin miras haklarını korumakta ve vefat edenin ölmeden gerçekleştirdiği bu eylemlerle zedelenen haklarını iade etmekte, mirasçıların haklarının yerine getirilmesini sağlayabilmektedir.
 
Bazı Hizmetlerimiz
 
 • Vasiyatname, miras sözleşmesi, mirasçı atama, mirasçılıktan çıkarma gibi belgelerin düzenlenmesi ve danışmanlık hizmetleri.
 • Vasiyetnamenin, mirasçılıktan çıkarma ve mirasçılık atama işlemlerinin veya miras sözleşmesinin iptali davalarında Avukatlık hizmetleri.
 • Veraset ilamı / mirasçılık belgesi alınması ve mirasa konu malvarlıklarının intikalinin gerçekleştirilmesi işlemlerinde danışmanlık hizmetleri.
 • Vefat edenin mirasa konu malvarlığının tespit edilmesi ve belirlenmesi amacıyla açılacak tereke tespiti davalarında Avukatlık Hizmetleri.
 • Mirasçılar arasında paylaşılması ve ayrı ayrı tescil gerçekleştirilmesi amacıyla açılacak ortaklığın giderilmesi davalarında Avukatlık hizmetleri.
 • Vefat edenin gerçekleştirdiği eylem ve işlemlerle yasal miras payı zedelenen mirasçıların açacağı tenkis davası , muris muvazaası veya denkleştirme davalarında Avukatlık hizmetleri.
 
Sık Sorulan Sorular
 
1- Kimler mirasçı olabilir? Yasal miras payı ne kadar?
2- Vasiyatname nasıl düzenlenir? Türleri nelerdir?
3- Miras sözleşmesi nedir? Nasıl düzenlenir?
4-Oğlumu / kızımı mirasçılıktan çıkarabilir miyim? Mirasçılıktan çıkarma ve mirasçı atama işlemleri nasıl yapılır?
5- Veraset ilamı nasıl alınır? Veraset ilamı sonrası intikal işlemleri nasıl yapılır?
6- Vefat edenin tüm malvarlığı bilinmiyor ne yapabiliriz? Terekenin tespiti davası nedir?
7- Pay tespiti yapılırken vasiyatname veya miras sözleşmesi nasıl uygulanır?
8- Vefat eden ölmeden önce malvarlıklarını oğluna sattı geçerli midir? Yasal miras payı – saklı pay nedir? Saklı payın ihlali halinde açılacak tenkis davası nedir?
9- Muris muvazaası davası nedir? Ne zaman açılabilir?
10- Denkleştirmeye tabii kazandırma ne demek? Denkleştirme davası nasıl açılır?
 

GAYRİMENKUL HUKUKU

 
Giriş
 
Gayrimenkul Hukuku, konut, işyeri, arsa gibi tüm taşınmazların mülkiyeti ile ilgilenen hukuk dalıdır. Mülkiyet, tescil ile hüküm doğurur. Tescilsiz taşınmaz üzerinde hak iddia edilmesi yahut işlem yapılabilmesi istisnai haller dışında mümkün değildir. Hukuk düzenimiz, taraflar arasında hileli veya hatalı işlemler yapılmasını engellemek amacıyla birçok düzenleme öngörmesine rağmen, tarafların bu kuralları bilmemesi yahut dikkate almaması nedenleriyle yaptıkları işlemlerin geçersizliği ile karşı karşıya kaldıkları bilinen ve üzücü bir gerçektir.
 
Günümüzde gayrimenkul değerlerinin geldiği nokta göz önünde bulundurulduğunda, tarafların, taşınmazlara ilişkin her türlü işlemi bir profesyonel aracılığıyla yürütme isteği de artış göstermektedir. Aksi takdirde oluşacak olası bir zarar çok ciddi rakamlar ile telaffuz edilebilir.
 
Bazı Hizmetlerimiz
 
 • Taşınmaz üzerindeki payın satılması için ortaklığın giderilmesi davalarının açılması.
 • Tapu iptal ve tescil davalarında Avukatlık hizmetleri.
 • Taşınmazın tapu dışında haricen satışı nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklarda Avukatlık hizmetleri.
 • Taşınmaz satış vaadi sözleşmesine dayalı uyuşmazlıklarda Avukatlık hizmetleri.
 • Kamulaştırmadan kaynaklanan uyuşmazlıklarda Avukatlık hizmetleri.
 • Tarım arazilerinde, mirasçılar arasında ve diğer hallerde önalım hakkının kullanılmasına ilişkin Avukatlık hizmetleri.
 • Kat Karşılığı İnşaat sözleşmelerinin düzenlenmesi, uygulamasının tespiti ve sözleşmeye aykırılıklar nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklarda Avukatlık hizmetleri.
 • Gayrimenkul alım satım işlemlerinde hukuki destek ve danışmanlık hizmetleri.
 • İpotek tesisi ve ipoteğin kaldırılması işlemlerinde hukuki destek ve danışmanlık hizmetleri.
 • Kira sözleşmelerinin düzenlenmesi, tapuya şerh verilmesi ve sözleşemeye aykırılıklar halinde danışmanlık ve Avukatlık hizmetleri.