MARKA VE PATENT HUKUKU

 
Giriş
 
Sınai Mülkiyet kavramı Marka, Patent, Tasarım, Endüstriyel Tasarım, Faydalı Model, Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı kavramları ve bu kavramlardan biri ile koruma altına alınacak olan buluşların / ürünlerin sahipliğini ifade eder. Sınai mülkiyeti hakkı sahipleri Telif Hakkı sahipleri gibi mülkiyet haklarının bulunduğu ürün veya buluşları hukuken ve fiilen korumak için –istisnai durumlar dışında- tescile mecburdurlar.
 
Sınai mülkiyet hakları Sınai Mülkiyet Kanunu ile düzenleme altına alınmıştır. Her bir hakkın tescili ve korunması hususları ayrı ayrı detaylı olarak düzenlenmiştir. Tescil başvuruları Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapılmakta olup yalnızca Kurum önünde temsil faaliyeti yürütebilecek olan Marka Vekilleri ve Patent Vekilleri tarafından yapılabilir. Ofisimiz kurucusu Av. Ecenur TUNCEL UYANIK aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu’nda temsil faaliyeti yetkisine sahip olup Marka Vekili Sicili’ne kayıtlı Marka Vekilidir.
 
Ofisimiz Sınai Mülkiyet Hukuku’nun konusunu oluşturan tüm sorunlar hakkında hukuki yardım sağlayacak tecrübe ve bilgi birikimine sahip olup, titiz ve özverili çalışmaları ile uyuşmazlıkların en kısa sürede çözümlenmesine yardımcı olur.
 
 
Bazı Hizmetlerimiz
 
 • Markanın; isminin, logosunun ve tescil edilecek sınıfın belirlenmesi konularında danışmanlık hizmetleri.
 • Marka tescil başvurusu yapılması, koruma süresinin uzatılması başvurularının yapılması hususunda Marka vekilliği hizmetleri.
 • Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren veya göstermeyi planlayaların yabancı ülkelerde gerçekleştirecekleri markasal faaliyetin korunması amacıyla Madrid Protokolü uyarınca markanın yabancı ülkelerde tescilinin gerçekleştirilmesi işlemlerinde Marka vekilliği hizmetleri.
 • Yabancı ülkenin fuar, forum ve sergilerinde ürün sergileyenlerin o ülkede markasal koruma sağlaması amacıyla Rüçhan hakkı kapsamında yapacakları marka tescil başvurularında Marka vekilliği hizmetleri.
 • Marka tescil başvurusunun reddi ya da marka tescil başvurusuna itirazın reddi hallerinde Türk Patent ve Marka Kurumu kararlarına karşı yeniden itiraz ve dava açılması hizmetleri.
 • Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan sonraki tarihli marka başvurularının takip ve tespit edilmesi ile ihlal halinde Kurum nezdinde itiraz başvurularının yapılması.
 • Tescilli markanın ihlali halinde ihlalin türüne göre; markanın iptali veya markanın hükümsüzlüğü davaları ile cezai soruşturma başlatılması için şikayet başvurusu aracılığıyla ürünlerin toplatılması, imha edilmesi ve benzeri başvuruların yapılması ile ihlalden kaynaklanan maddi zararın tazmini davalarının açılması.
 • Marka hakkının devri, marka hakkına ilişkin lisans sözleşmelerinin düzenlenmesi, muvafakatnamenin düzenlenmesi gibi Marka Hukuku’na özgü belgelerin düzenlenerek Türk Patent ve Marka Kurumu önünde temsil faaliyetleri.
 • Tescilsiz tasarımın korunması konusunda Danışmanlık hizmetleri.
 • Önceki kullanımdan kaynaklanan tasarımın kullanımı hakkının Sicile kaydedilmesi başvurularının yapılması.
 • Tasarım tescil başvurusunun yapılması ile Türk Patent ve Marka Kurumu önünde temsil faaliyeti.
 • Tasarım tescil başvurusunun reddi veya tasarım tescil başvurusuna itiraz reddi hallerinde Türk Patent ve Marka Kurumu kararlarına karşı yeniden itiraz ve dava açılması hizmetleri.
 • Tescilli tasarımın veya tescilsiz tasarımın ihlali halinde ihlalin türüne göre; tasarımın hükümsüzlüğü davaları ile tasarım gaspı nedeniyle tasarım sahipliğinin kendisine devri davası, çalışan tarafından ortaya çıkarılan tasarım için bedel isteme davası gibi davalarda Avukatlık hizmetleri.
 • Tasarım hakkının devri ve lisans verilmesine ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve temsil faaliyetleri.
 • Gelenelsel Ürün Adı ve Coğrafi İşaret başvurularının yapılması ile Türk Patent ve Marka Kurumu önünde temsil faaliyeti.
 • Patentlenebilirlik kriterleri uyarınca buluşun değerlendirilmesi ile istem, özet ve tarifnamenin düzenlenmesi hususlarında Danışmanlık hizmetleri
 • Patent hakkı sahipliğine ilişkin davalar, patent gaspı halinde patent hakkının devrine ilişkin davalar, çalışanın gerçekleştirdiği buluşlara ilişkin davalar, çalışanın önalım hakkını kullanması için açılacak davalar ile patentin hükümsüzlüğü davalarının açılması ve davalarda Avukatlık hizmeti.
 • Kamu çalışanlarının tasarım veya patent hakları nedeniyle doğan uyuşmazlıklarda Danışmanlık ve Avukatlık hizmetleri.
 • Patent hakkının lisans sözleşmesine konu edilmesi halinde; lisans sözleşmesinin düzenlenmesi, sözleşmeye aykırılık halinde ortaya çıkan uyuşmazlıklar nedeniyle Danışmanlık ve Avukatlık hizmetleri.
 • Patent hakkının zorunlu lisansa konu olması halinde Danışmanlık hizmetleri.
 
Sık Sorulan Sorular
 
 • Marka ismi ve logosu belirlenirken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Marka araştırması nasıl yapılır?
 • Marka nice sınıfı nedir? Nasıl belirlenir?
 • Marka tescil başvurusu nasıl yapılır? Koruma süresi kaç yıldır? Koruma kapsamı yurtdışında geçerli midir?
 • Yurtdışında marka tescili nasıl yapılır?
 • Yurtdışında foruma katıldım. Markamı orada tescilleyebilir miyim? Rüçhan hakkı nedir?
 • Marka tescil başvurusuna itiraz, itirazın veya başvurunun reddi hallerinde izlenecek prosedür nelerdir?
 • Markanın hükümsüzlüğü davası ile markanın iptali davaları farkları nedir? Hangi gerekçelerle açılabilir?
 • Markanın devri veya lisans verilmesi işlemleri nasıl yapılır? Tescili zorunlu mudur?
 • Tasarım nedir? Kıyafet tasarımları ya da sanatsal başkaca tasarımlar tescil edilir mi?
 • Tasarımı tescillemek zorunlu mu? Tescil edilmeyen tasarım korunmaz mı?
 • Tasarım tescilinde sınıf nasıl belirlenir?
 • Tasarım tescili başvurusu ile tasarım tesciline itiraz başvuralarında izlenecek prosedür nedir?
 • Tasarım hakkı lisans veya devir konusu edilebilir mi? Tescil zorunlu mudur?
 • Tasarımın çalışan tarafından bulunması / tasarlanması halinde hakları nelerdir? Bedel isteme davası nedir? Çalışan tasarımı kendi adına tescilleyebilir mi?
 • Önceye dayalı tasarım hakkı nedir? Önceden kullanıldığı nasıl ispatlanır?
 • Tasarım hükümsüzlüğü davası hangi gerekçelerle açılabilir?
 • Fikirler patentlenebilir mi? Patentlenebilirlik kriterleri nelerdir?
 • Kamu çalışanı ve özel sektör çalışanlarının patent buluşlarındaki payı ve hakları nelerdir? Kendi adlarına tescil isteyebilirler mi? Bedel talep hakkı nedir?
 • Patentin hükümsülüğü davası nedir? Hangi hallerde açılabilir?
 
Sık Kullanılan Bağlantılar
 
Kanunlar:
 
Sınai Mülkiyet Kanunu
Madrid Protokolü
Paris Sözleşmesi
Lahey Anlaşması
 
Yönetmelikler:
 
Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik
Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ
Markaların Tanınmışlık Düzeyleri ile ilgili Esaslar ve Uygulaması
Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve Bu Anlaşmaya İlişkin Protokolün Uygulanmasına Dair Yönetmelik
 
İlgili Kurumlar:
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Türk Patent ve Marka Kurumu
WIPO
Teknoloji Transferi Platformu