İCRA HUKUKU

 
Giriş
 
Alacaklı, alacağına kavuşamıyor ise cebri icra yoluyla alacağının tahsil edilmesi amacıyla icra organlarına başvurma yetkisine sahiptir. Modern devlet düzenlerinde cebri icraya yetkili organlar icra müdürlükleri ile istisnai olarak mahkemelerdir. Alacağın niteliğine göre çeşitli icra takibi prosedürleri mevcuttur. Bu prosedürlerin farklılıkları genellikle alacaklının elindeki belgelerle ilgili olup başlangıç işlemlerini değiştirmektedir. Alacaklının elinde adi belge var ise farklı, senet var ise farklı, mahkeme kararı var ise farklı prosedürlerle icra takibi başlatılacaktır. İşlemler başlatıldıktan sonra geçen sürelere göre yapılacak işlemler benzeşmekte ve hatta aynılaşmaktadır. Alacağın tahsil edilmesi için yapılabilecek işlemler ve alacaklının hakları tüm prosedürlerde - istisnalar olmakla beraber - aynıdır.
 
Ofisimiz İcra Hukuku’nun konusunu oluşturan her türlü uyuşmazlıkta hukuki yardım sağlayacak tecrübe ve bilgi birikimine sahip olup, titiz ve özverili çalışmaları ile uyuşmazlıkların en kısa sürede çözümlenmesi ve alacakların tahsil edilmesi hususlarında hizmet vermektedir.
 
Hizmetlerimiz
 
 • Fatura, cari hesap, sözleşme veya başkaca ticari alacakların tahsili amacıyla icra takibi işlemlerinin yapılması.
 • Çek-bono-poliçe gibi kıymetli evraklardan kaynaklanan alacakların tahsili amacıyla icra takibi işlemlerinin yapılması.
 • Konut, işyeri, AVM, araç, iş makinesi ve benzeri kira alacaklarından kaynaklanan alacakların tahsili amacıyla icra takibi işlemlerinin yapılması.
 • Kiracının tahliyesi amacıyla tahliye işlemlerinin yapılması.
 • İpotekli araç veya taşınmazlarla güvence altına alacakların tahsili amacıyla ipoteğin satılmasına ilişkin icra takibi işlemlerinin yapılması.
 • İcra ceza suçları nedeniyle yürütülen cezai yargılamalarda Avukatlık ve temsil hizmetleri.
 
Sık Sorulan Sorular
 
 • Alacaklının icrai işlem yetkileri ve haczi yasak olan malvarlıkları nelerdir?
 • Evde haciz işlemi yapmak yasak mı?
 • Banka hesaplarına işlenen hacizler kaldırılabilir mi?
 • Şirket hisseleri, hisse senetleri, temettü gelirleri haczedilebilir mi?
 • Marka, patent, tasarım ve telif hakkı haczedilebilir mi?
 • Şirket ortakları şirketin borçlarından sorumlu mudur?
 • Kiracının tahliyesi için en hızlı yol nedir?
 • İpotekli taşınmazın satışı ne kadar sürede yapılır?
 • Nafaka borcu nedeniyle hapis cezası verilir mi?
 • İcra borcu nedeniyle hapis cezası verilir mi?
 

İFLAS HUKUKU

 
İflas Hukuku, İcra Hukuku’ndan farklı olarak, iflasa tabi olan borçlunun tek bir alacaklıya borcunu ödemesiyle değil, işletmenin tasfiye süreci ile ilgilenir. İcra ve İflas Kanunu, alacaklıya seçimlik hak sunmuştur. Alacaklı, dilerse icra takibi başlatarak borçludan yalnızca alağını tahsil etmek ister, dilerse borçlunun cebri iflasına karar verilerek tüm malvarlığının tüm alacaklıların alacağına tahsis edilmesini ister. Belirtmek gerekir ki uygulamada alacaklının iflas takibi başlattığı sık görülmemektedir. Zira alacaklının tek başına alacağını tahsil etmesi daha kolay görülmektedir.
 
İflas Hukuku’nda kabul edilen iki farklı iflas prosedürü vardır. Bunlardan ilki, borçlu şirketin bizzat kendisinin veya alacaklının Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak iflas kararı verilmesini talep ettiği, “doğrudan iflas” olarak adlandırılan prosedürdür. İkinci prosedür ise alacaklının, icra dairesine başvurarak alacağını tahsil etmek amacıyla icra takibi değil de iflas takibi talep ettiği, “takipli iflas” / “adi iflas” prosedürüdür. Takipli iflas prosedüründe iflası talep edilen borçluya tebliğ edilen ödeme emrine göre yedi gün içerisinde borç ödenmezse alacaklı bir yıl içerisinde Asliye Ticaret Mahkemesi’nde iflas kararı verilmesi için dava açmak durumundadır.
 
İflas Hukuku, iflası talep edilen borçlu için de iflas talep eden alacaklı için de oldukça sancılı bir süreçtir. Konkordatonun yürürlüğe girmesi ile iflas takiplerindeki sayının iyice azaldığının söylemek mümkündür. Ofisimiz İflas Hukuku’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklarda Avukatlık ve Danışmanlık hizmetleri vermektedir.