E-TİCARET HUKUKU

 
Giriş
 
Şirketler; ürünlerini, yurtiçine içine ve yurtdışına elektronik kanallar üzerinden pazarlama ve ulaştırma eğilimlerini arttırmaktadırlar. Bu artış satıcının daha çok alıcıya daha az maliyetle ulaşmasını sağlarken, alıcının da sıfıra yakın maliyetle birçok ürünü aynı anda görme, değerlendirme ve seçmesini sğalamaktadır. Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nin 2013’ten beri her yıl yayınladığı E-Ticaret Pazar Büyüklüğü Raporu verilerine göre, Türkiye’de online perakende ticaretin toplam toplam perakende ticaret hacmindeki payı 2018 yılında % 5,3 iken 2019’da bu rakam % 6,2 ile KDV hariç 83,1 Milyar TL dolaylarına gelmiştir. E-Ticaret pazarının trend haline geldiği ve 2018-2019 yılları arasında % 39 büyüme gösterdiği dikkate alındığında; ilerleyen yıllarda bu büyümenin çok daha hızlı ve kapsamlı olacağını söylemek mümkündür.
 
E-Ticaret hacminin büyümesi ticaret mevzuatlarının da değişimini zorunlu kılmaktadır. Klasik perakendecilik faaliyetlerine yönelik mevcut düzenlemeler; E-ticaretin dinamikleri ve uygulamaları karşısında yeterli koruma ve hukuki güvenlik sağlayamayacaktır. Bu amaçla yavaş da olsa yapılan mevuzat çalışmaları ile E-ticaretin aktörlerine birtakım yükümlülükler yüklenmektedir.
 
Bazı Hizmetlerimiz
 
 • Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna uyum sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılmasında danışmanlık hizmetleri.
 • E-Ticarette hizmet sağlayıcıların / satıcıların bilgi verme yükümlülükleri kapsamında gerekli olan metinlerin düzenlenmesi hizmetleri.
 • Mesafeli sözleşmelerin düzenlenmesi ve mevzuata uygun hale getirilmesi hizmetleri.
 • Ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin tüketici / alıcıların onaylarının alınması ve ticari elektornik iletinin içeriğinin belirlenmesine ilişkin danışmanlık hizmetleri.
 • Aracı hizmet sağlayıcılar / online platform / online pazaryerlerinin hukuki yükümlülükleri hususlarında danışmanlık hizmetleri.
 • E-Ticaret mevzuatına aykırılıklar nedeniyle Bakanlık tarafından uygulanan idari para cezalarına itiraz va dava başvuruları hakkında Avukatlık hizmetleri.
 • Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) kayıt ve bildirim yükümlülükleri hakkında danışmanlık hizmetleri.
 
Sık Kullanılan Bağlantılar
 
Kanunlar :
 • Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 • Elektronİk Haberleşme Kanunu
 • İnternet Ortamında Yapılan yayinlarin düzenlenmesİ ve bu yayinlar yoluyla İşlenen suçlarla mücadele edİlmesİ hakkinda kanun
 • Ödeme ve menkul kiymet mutabakat sİstemlerİ, ödeme hİzmetlerİ ve elektronİk para kuruluşlari hakkinda kanun
 
Yönetmelikler :
 
İlgili Kurumlar :
 
E-Ticaret Bilgi Platformu
Ticaret Bakanlığı