İDARE HUKUKU

 
Giriş
 
İdare Hukuku, kamu kurumlarının iş ve işlemlerinin hukuki sınırlarını ve çerçevesini belirleyen hukuk disiplinidir. Nasıl ki bireylerin ve özel kurumların eylem ve işlemlerini düzenleyen özel hukuk alanları var ise kurumların da yaptıkları işlemlerin denetlenmesi ve düzenlenmesi amacıyla ortaya çıkan kamu hukuku alanları bulunmaktadır.
 
İdarenin yürütmekte olduğu iş ve işlemlerin de hukuka aykırı olabildiği görülmektedir. İdari bir mercii tarafından yapılan bir ihalenin Kamu İhale Kanunu’na ya da Sermaye Piyasası Kurulu tarafından m düzenlenen idari para cezasının Sermaye Piyasası Kanunu’na aykırı olabildiği, idari işlemin hatalı yapıldığı görülebilmektedir.
 
Anayasa uyarınca, istisnalar dışında, idarenin tüm işlemleri yargı yoluna açıktır. İdare tarafınca yürütülen tüm iş ve işlemler yargılama konusu edilebilir. İdarenin iş ve işlemleri ile ilgili olarak yürütülebilecek hukuki hizmet ve faaliyetin sınırsız sayıdadır. Bakanlıkların, belediyelerin, valiliklerin, üniversitelerin, hastanelerin, idari düzenleyici ve denetleyici kurulların ve daha nice tüzel kişiliği bulunan kurumların yapabilecekleri idari işlemlerin sınırı bulunmamaktadır.
 
Bazı Hizmetlerimiz
 
 • Kamu İhale Kurumu’na itiraz başvuruları ile idare mahkemesinde dava açılması hususlarında Avukatlık hizmetleri.
 • Rekabet Kurumu’nun kararlarına karşı dava açılması hususlarında Avukatlık hizmetleri.
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun kararlarına karşı itiraz ve dava açılması hususlarında Avukatlık hizmetleri.
 • Sermaye Piyasası Kurulu kararlarına karşı itiraz ve dava açılması hususlarında Avukatlık hizmetleri.
 • Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu kararlarına karşı itiraz ve dava açılması hususlarında Avukatlık hizmetleri.
 • Reklam Kurulu kararlarına karşı itiraz ve dava açılması hususlarında Avukatlık hizmetleri.
 • İdari makamların, bakanlıkların, belediyelerin ve valiliklerin idari eylem ve işlemlerinden iptal davaları ile tam yargı davalarının açılması ile idareye başvuruların gerçekleştirilmesi hususlarında Avukatlık ve danışmanlık hizmetleri.
 • İmar Hukuku’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklarda temsil ve Avukatlık hizmetleri.
 

VERGİ HUKUKU

 
Giriş
 
Vergi, modern ve yazılı hukukun doğumuna önayak teşkil eden en eski hukuk disiplinidir. Magna Cart Libertatum, diğer adı ile Büyük Özgürlük Fermanı; 1215 yılında imzalanmış bir İngiliz belgesidir. Bu belge ile ilk kez modern anlamda; vergilerin yalnızca yasa ile belirlenebileceği, keyfi vergi düzenlenemeyeceği kararlaştırılmış; yeni vergi yükü getirme hakkı Kral’ın elinden alınıp Meclis’e teslim edilmiştir.
 
Vergi, merkezi idarenin (hükümetin) ve yerel idarelerin (belediyelerin) en temel gelir kaynağıdır. Vergi vermek bir ödev ve sorumluluktur. Her ne kadar vergi vermek bir sorumluluk ise de vatandaşların yahut işletmelerin; idare tarafından düzenlenen haksız vergi borçları veya vergi cezaları ile karşılaştığı da bilinen bir gerçektir. İdarenin tek taraflı olarak düzenlediği ve tarafınıza tebliğ ettiği vergi borçları ya da vergi cezaları için hukuki yardım alınması tavsiye edilmektedir.
 
Bazı Hizmetlerimiz
 
 • Vergi dairesi tarafından düzenlenen; Kurumlar Vergisi’nden, Katma Değer Vergisi’nden, Geçici Gelir Vergisi’nden, Gelir Vergisi’nden veya başkaca vergilerden kaynaklanan vergi ceza ihbarnamelerine karşı dava açılması hizmetleri.
 • Vergi dairesi ile yürütülen uzmanlaşma görüşmelerinde temsil faaliyetleri ile uzmanlaşma görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması halinde açılacak davalarda Avukatlık hizmetleri.
 • Vergi dairesi tarafından düzenlenen şirket ortakları veya şirket yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarından kaynaklanan vergi ceza ihbarnamelerine veya ödeme emirlerin karşı dava açılması hizmetleri.
 • Vergi dairesi tarafından şirket hesaplarına, şirketin üçüncü kişilerden olan alacaklarına veya malvarlıklarına haciz işlemi uygulanmasına dair yürütülen işlemlere karşı dava açılması hizmetleri.
 • Belediyeler tarafından düzenlenen; Emlak Vergisi’nden veya başkaca vergilerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda avukatlık hizmetleri.
 • Veraset ve İntikal vergi beyannamesinin hazırlanması ve doğacak uyuşmazlıklarda Avukatlık hizmetleri.
 • Vergi zıyai cezası, özel usulsüzlük cezası veya vergi kaçakçılığı cezalarına ilişkin ihtilaflarda temsil ve Avukatlık hizmetleri.