Ticari Referans ve İş Sunumlarında Yanıltıcı Beyan ve Haksız Rekabet

Özeti: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 55/1-a-2. maddesi gereğince kendisi, ticari işletmesi, işletme işaretleri, malları, iş ürünleri, faaliyetleri, fiyatları, stokları, satış kampanyalarının biçimi ve iş ilişkileri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalarda bulunmanın haksız rekabet teşkil edeceği düzenlenmiştir. Bir tacirin, sosyal mecra, web sitesi, dergi, ticari referanslar, ticari sunum veya tanıtımlar gibi çeşitli ortam veya yöntemler ile “gerçekte kendisi tarafından bitirilmemiş / yapılmamış” bir işin kendisi tarafından bitirildiği / yapıldığı yönündeki açıklamaları düzenleme kapsamında haksız rekabet teşkil eder.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 11.06.2014 tarihli, 2014/4049 E. - 2014/11107 K. sayılı kararı

Davacı vekili, davacı şirketin Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'nin atık su arıtma tesisini anahtar teslim olarak yaptığını, bu tesisin kurulumu davalıdan 40.000,00 USD turarında çevresel sıyırıcı ve 198.000,00 USD karşılığında havalandırma cihazı alındığını, davalının Su Teknolojileri Bölüm Müdürü E. B. tarafından verilen ropörtajlarda ve davalı şirketin yılbaşı kartında davacının yaptığı atık su tesisinin davalı tarafından yapıldığını belirterek aldatıcı beyanlarda bulunduğunu, davalının eyleminin haksız rekabet teşkil ettiğini, davalının anılan tesisi kendileri yapmış gibi referans göstererek başka firmaların atık su işlerini üstlendiğini ve haksız reakabetten maddi çıkar elde ettiğini ileri sürerek davalının fiilinin haksız olduğunun tespitini, yanlış beyanın düzeltilmesini, 100.000,00 TL manevi tazminatın ticari faizi ile birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, dava konusu röportajlarda Kayseri Şeker Fabrikasının müvekkili şirket tarafından yapıldığına dair bir ibarenin bulunmadığını, ilgili röportajda adı geçem projelerde müvekkili şirketin ürün ve çözümlerinin olduğunun altının çizildiğini, aldatıcı veya iyiniyet kurallarına aykırı harekette bulunulmadığını, Kayseri Şeker Fabrikasını referans göstererek başkaca işler üstlenmelerinin söz konusu olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davacının Kayseri Şeker Fabrikası su arıtma tesisini yaptığını, davacı şirketin patenti davalıya ait olan orbal havalandırma sistemi ile rimflo-towbro sistemlerini satın alarak kurduğu sisteme entegre ettiği, dava konu röportajlarda ve yılbaşı kartında, davacı tarafından yapılan tesisin davalı tarafından yapıldığına dair bir ibare bulunmadığı, anılan su arıtma tesisinde davalının ürünün ve çözüm yöntemlerinin kullanıldığının vurgulandığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava, davacı tarafından yapılan atık su tesisinin, davalının kendisi yaptığı yönünde aldatıcı ve yanıltıcı beyanlarda bulunmak suretiyle yaratılan haksız rekabetin tespiti ve manevi tazminat istemine ilişkin olup, yukarıdaki özetten de anlaşılacağı üzere, davalının verdiği röportajlarda ve yılbaşı kartında davacı tarafından yapılan atık su tesisinin, davalı tarafından yapıldığına dair bir ibare bulunmadığı gerekçesiyle yazılı şekilde davanın reddine karar verilmiştir. Ancak, davacı tarafından dosyaya ibraz edilen, muhtelif dergilere davalı şirket tarafından verilen röportajlarda yer alan ”2006 yılında Mayıs ayında Kayseri Şeker Fabrikası'nın atık su arıtma tesisinin havalı arıtma kısmını bitirdik. Bu bizim ilk projemizdir." ve kurduğumuz atık su arıtma tesisinin bugünlerde kabulü yapıldı” ifadeleri davalının, davacıya sattığı ürünlere ilişkin olmayıp anılan ibarelerden sanki davacı tarafından yapılan atık su arıtma tesisin davalı tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır. 6102 Sayılı TTK'nın 55/1-a-2. maddesi gereğince de kendisi, ticari işletmesi, işletme işaretleri, malları, iş ürünleri, faaliyetleri, fiyatları, stokları, satış kampanyalarının biçimi ve iş ilişkileri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalarda bulunmanın haksız rekabet teşkil edeceği düzenlenmiştir.

Bu durumda, davalının yukarıda açıklanan eyleminin 6102 Sayılı TTK'nın 55/1-a-2. maddesi gereğince haksız rekabet teşkil ettiği kabul edilerek oluşacak sonuç çerçevesinde bir karar vermek gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış kararın bu nedenle davacı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

Sonuç Olarak

Bir tacirin, çeşitli dergilerde, gazetelerde, iş belgelerinde, sosyal mecralarda ve sair ortamlarda verdiği / yazdığı beyanları 6102 Sayılı TTK'nın 55/1-a-2. maddesi gereğince özenle seçmesi gerekir. Gerçekte kendisi “işi yapmadığı halde” sadece o projeye malzeme / mal temin etmiş olan tacirin çeşitli açıklamalarında bu işi kendisi yapmış – bitirmiş (taahhüt projesini üstlenmiş) gibi açıklamalarda bulunması yanıltıcı beyan kapsamında değerlendirilir.

Daha fazla bilgi, hukuki danışmanlık ve sorularınız için Whatsapp hattımızdan veya mail yoluyla bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. 06.04.2023

Kadir Uyanık

Av. Kadir Uyanık

Yazar, İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat olup, aynı zamanda Ticaret Hukuku alanında yüksek lisans eğitimi görmektedir. Çalışmalarını Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku alanında yoğunlaştırmıştır.